top of page

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Pēdējās izmaiņas veiktas: 13.06.2024.

Noteikumu un nosacījumu pamatvaloda un noteicošā valoda ir latviešu valoda. Tomēr Jūsu ērtībai  piedāvājam arī versiju angļu valodā.
 

1. PIEMĒROJAMĪBA.


1.1. Šie Noteikumi ir piemērojami jebkuram Izpildītāja piedāvājumam Klientam. Tāpat šie Noteikumi ir piemērojami jebkuram pakalpojumam, ko Izpildītājs sniedz Klientam, un preču piegādei (neatkarīgi no tā, vai tās ir preces, ko Izpildītājs izgatavojis pēc Klienta pasūtījuma vai citas preces), ko Izpildītājs piegādā Klientam atbilstoši individuāli noslēgtam līgumam starp Pusēm par konkrētā pakalpojuma sniegšanu vai konkrēto preču piegādi.


1.2. Ja Klients ir vienreiz piekritis šo Noteikumu piemērošanai, tad tie attieksies uz visu turpmāko Pušu sadarbību (pasūtījumiem), kamēr Puses nevienosies par pretējo vai līgums starp Pusēm netiks izbeigts atbilstoši šajos Noteikumos paredzētajam.


2. PIEDĀVĀJUMS UN LĪGUMA NOSLĒGŠANA.


2.1. Jebkurš Izpildītāja cenas piedāvājums ir spēkā 90 dienas kopš brīža, kad Izpildītājs to ir nosūtījis Klientam, ja vien Izpildītājs nav skaidri noteicis citu termiņu.


2.2. Gadījumā, ja Klients jebkādu Izpildītāja piedāvājumu (piem., cenas piedāvājums, skices, u.c.) nav apstiprinājis Izpildītāja noteiktajā termiņā, vai Puses nav vienojušās par piedāvājuma izmaiņām, tad uzskatāms, ka Izpildītāja piedāvājums vairs nav spēkā. Piedāvājums var sastāvēt no vairākām daļām – cenas piedāvājuma, skicēm, kā arī jebkādas citas informācijas, ko nepieciešams saskaņot, lai Izpildītājs varētu sniegt pakalpojumu vai piegādāt preci. Ja Klients neapstiprina piedāvājumu noteiktajā termiņā vai laicīgi nesniedz Izpildītājam tā pieprasīto informāciju piedāvājuma sagatavošanai, tad Izpildītājam ir tiesības nesniegt Klientam attiecīgo pakalpojumu vai nepiegādāt attiecīgās preces.


2.3. Klients apstiprina Izpildītāja piedāvājumu, nosūtot par to Izpildītājam paziņojumu e-pastā. Pēc tam, kad Klients ir apstiprinājis Izpildītāja piedāvājumu vai Puses ir abpusēji vienojušās par jebkādām izmaiņām piedāvājumā, tad Klientam vairs nav tiesību pieprasīt nekādu izmaiņu veikšanu piedāvājumā, un šādas izmaiņas ir pieļaujamas tikai tad, ja Izpildītājs tām piekrīt.


2.4. Izpildītājs informē Klientu, ka visa pakalpojuma sniegšanai vai preču piegādei nepieciešamā informācija ir saskaņota un nosūta Klientam pasūtījuma apstiprinājuma veidlapu, lai Klients to apstiprinātu. Kad Klients ir apstiprinājis pasūtījumu un apmaksājis jebkādus priekšapmaksas maksājumus, par ko Puses vienojušās, tad starp Pusēm ir noslēgts līgums un Izpildītājam ir pienākums uzsākt līguma izpildi. Klients apliecina, ka persona, kas ir parakstījusi pasūtījuma apstiprinājuma veidlapu ir tiesīga to darīt un pārstāvēt Klientu šajā jautājumā.


2.5. Pēc Klienta apstiprinājuma sniegšanas visa pasūtījuma apstiprinājuma tekstā minētā informācija Klientam ir saistoša un Klients, apstiprinot pasūtījumu, apliecina, ka ir ar to iepazinies un pilnībā saprot. Klients var pieprasīt izmaiņu veikšanu šādā saskaņotā informācijā, bet tādā gadījumā šādas izmaiņas ir spēkā tikai tad, ja Izpildītājs tām piekritis. Izpildītājam ir tiesības nepiekrist šādam izmaiņu ierosinājumam. Ja šādas izmaiņas ir būtiskas, bet Izpildītājs tās nevar izpildīt, tad katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu un Klients šādā gadījumā pilnībā samaksā Izpildītājam par jebkādiem jau veiktajiem darbiem, materiālu iegādi un citām izmaksām, kas Izpildītājam radušās saistībā ar līguma izpildes uzsākšanu.


2.6. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir tiesības pieļaut nelielas novirzes no Pušu līguma, ja tās ir nebūtiskas un tehniski nenovēršamas un var skart līguma izpildē izmantotā materiāla daudzumu, krāsu, apdari, izmēru un svaru. Izpildītājs par vizuāli redzamām izmaiņām informē Klientu.


3. CENA UN MAKSĀJUMU VEIKŠANAS KĀRTĪBA.


3.1. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, tad visas Izpildītāja noteiktās cenas neietver PVN un PVN tām piemērojams papildus.


3.2. Gadījumā, ja pēc līguma noslēgšanas datuma palielinās viens vai vairāki izmaksas noteicošie faktori, cena var mainīties. Šādā gadījumā Puses vienojas par jaunu cenu vai, ja vienošanās netiek panākta, izbeidz līgumu.


3.3. Klients veic maksājumu atbilstoši Izpildītāja izrakstītajam rēķinam saskaņā ar rēķinā noteikto maksāšanas termiņu, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja kontu.


3.4. Puses var vienoties vai nu par pilnīgu priekšapmaksu, daļēju priekšapmaksu vai pēcapmaksu.


4. PIEGĀDE.


4.1. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, preču piegāde tiek veikta no noliktavas Skolas ielā 18, Ogrē, Latvijā, LV - 5001.


4.2. Puses iepriekš vienojas par preču piegādes laiku, kārtību un izmaksām.


4.3. Izpildītājs var piegādāt pasūtītās preces pa daļām. Ja tiek veiktas daļējas preču piegādes, Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu par katru piegādāto preču daļu atsevišķi.


4.4. Ja Klients vēlas uzglabāt gatavās preces Izpildītāja noliktavā pēc tam, kad Izpildītājs ir Klientu informējis, ka prece ir gatava izsūtīšanai, tad Klients maksā preču uzglabāšanas maksu, kas ir 7,00 EUR + PVN par katru uzglabāšanas dienu. Šādu maksu Klients maksā arī tad, ja tas kavē preces pieņemšanu, par ko Puses ir vienojušās. Glabājuma laikā Izpildītājs ir atbildīgs par preces bojājumiem vai bojāeju tikai tad, ja tas ir pieļāvis rupju neuzmanību vai rīkojies ļaunprātīgi.


4.5. Ja Klients 3 mēnešu laikā nav izņēmis preces no Izpildītāja noliktavas, tad Izpildītājs nosūta Klientam aicinājumu izņemt preces. Ja 2 nedēļu laikā pēc tam, kad Izpildītājs šādu paziņojumu ir nosūtījis , Klients nav preces izņēmis, tad Izpildītajam ir tiesības ar tām rīkoties pēc saviem ieskatiem – atsavināt, nodot utilizācijai, u.tml.


4.6. Piegādes veids, ja to nodrošina Izpildītājs, ir DAP - piegāde līdz vietai (Klienta norādītajai adresei) atbilstoši Incoterms (2020) noteikumiem. Izpildītājs ir atbildīgs par preces nogādāšanu līdz Klienta norādītajai adresei, bet Klients ir atbildīgs par preces izkraušanu. Gadījumā, ja Klients nenodrošina nepieciešamos resursus preču izkraušanai, preču izkraušanu var veikt Izpildītājs, bet Klients sedz visus Izpildītāja uzdevumus, kas tam radušies saistībā ar šo izkraušanu. Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādiem preču bojājumiem, kas radušies šādas izkraušanas laikā. Ja Klients nenodrošina preču izkraušanu, tad Izpildītājs var preces neizkraut, bet aizvest tās atpakaļ uz noliktavu. Šādā gadījumā Klients sedz visus ar šādu aizvešanu saistītos izdevumus, kā arī maksā Noteikumu 4.4. punktā noteikto maksu par glabāšanu.


4.7. Puses var vienoties arī par to, ka preču piegādi nodrošina Klients. Tādā gadījumā piegādes veids ir Ex Works atbilstoši Incoterms (2020) noteikumiem. Šādā gadījumā Izpildītāja vienīgais pienākums ir darīt preces pieejamas savas noliktavas teritorijā, kur tās pieņem Klients vai Klienta piesaistīts pārvadātājs. Klients ir atbildīgs par precēm no brīža, kad Izpildītājs tās nodod Klientam vai Klienta piesaistītam pārvadātājam.


4.8. Klientam, saņemot preces, jāveic to apskate un vizuāli jānovērtē, vai nav redzamu bojājumu. Ja Klients konstatē bojājumus, kas varētu būt radušies pārvadāšanas procesā, tad veic attiecīgu atzīmi preču saņemšanas dokumentā – CMR, kur veic ierakstu par bojājumu (gan savā, gan pārvadātāja CMR eksemplārā), kā arī obligāti veic bojājuma fotofiksāciju. Atzīme CMR un forofiksācija ir jāveic piegādātāja klātbūtnē. Ja šāda atzīme pārvadātāja CMR eksemplārā un fotofiksācija netiek veikta, prece tiek uzskatīta par piegādātu bez bojājumiem.


4.9. Ja Klienta darbības vai bezdarbības dēļ ir jāveic atkārtota preču piegāde, tad šādas piegādes izmaksas sedz Klients.


5. GARANTIJA.


5.1. Precei tiek nodrošināta 3 gadu garantija, kas sākas no preču piegādes pavadzīmes izrakstīšanas datuma.


5.2. Klientam jāpārbauda iegādātās preces piegādes brīdī vai pēc iespējas ātrāk pēc tam, lai noteiktu, vai ir piegādātas pareizās preces un tās ir attiecīgā daudzumā.


5.3. Izpildītājs negarantē, ka preces atbilst kādam konkrētam Klienta mērķim, pat, ja Klients Izpildītāju par šādu mērķi ir informējis, izņemot, ja Izpildītājs ir tieši uzņēmies nodrošināt preču atbilstību kādam Pušu abpusēji saskaņotam mērķim.


5.4. Klientam par jebkādiem preču trūkumiem ir jāpaziņo Izpildītājam ne vēlāk kā 5 dienu laikā no to konstatēšanas, bet katrā gadījumā ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc preču piegādes. Ja šis termiņš ir pagājis, tad Klients vairs nevar celt nekādu prasību pret Izpildītāju.


5.5. Jebkurā gadījumā Izpildītājs nav atbildīgs par tādiem preču trūkumiem, kas ir radušies no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ.


5.6. Trūkumu gadījumā Izpildītājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem labot preces vai piegādāt jaunas preces, lai aizstātu piegādātās preces. Uzstādīšanas un demontāžas izmaksas šādā gadījumā sedz Klients.


5.7. Nenozīmīgas kvalitātes, krāsas, apdares, izmēra un svara novirzes tiek uzskatītas par pieņemamām un uz tām neattiecas šajā punktā aprakstītā garantija.


5.8. Garantija netiek piemērota, ja:


(a) Prece ir lietota neatbilstošā veidā;
(b) Klients vai trešā persona ir veikuši preces remontu;
(c) Ir demontētas vai pārvietotas preces fasādes, profili, kastes, elektrokomponentes , daļas vai pati prece;
(d) Vēja ātrums tuvākajā apkaimē (15 km rādiusā ap preces uzstādīšanas vietu) pārsniedzis 25 metrus sekundē;
(e) Izpildītājs nav saņēmis pilnu apmaksu par preci;
(f) Klients nav sniedzis pilnu informāciju par apstākļiem, kuru dēļ ir radusies nepieciešamība izmantot garantiju.


6. PUŠU ATBILDĪBA.


6.1. Izpildītājs atbild tikai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies tā rupjas neuzmanības vai ļaunprātības dēļ. Izpildītājs nav atbildīgs par jebkādiem netiešajiem Klienta zaudējumiem vai atrauto peļņu.


6.2. Izpildītājs nesedz ar preces (piem. gaismas reklāmas) nomaiņu saistītos Klienta izdevumus, kā piemēram, bet ne tikai:


(a) preces pārvietošanas izmaksas uz/no objekta;
(b) preces demontāžas/montāžas izmaksas;
(c) jebkādas degvielas izmaksas;
(d) jebkādas viesnīcas u.c. uzturēšanās izmaksas;
(e) pacēlāju, sastatņu un u.c. speciālās tehnikas izmaksas;
(f) cilvēku darba stundu izmaksas;
(g) citus Klienta zaudējumus, kas radušies preces nepilnības, bojājuma vai defekta rezultātā, ciktāl šis Līgums neparedz citādi.


6.3. Par jebkāda maksājuma kavējumu Klients maksā nokavējuma procentus, kas ir 0,5% no kavētā maksājuma par katru kavējuma dienu.


6.4. Izpildītāja atbildības maksimālais apmērs ir saskaņā ar līgumu piegādātā preču vērtība.


6.5. Gadījumā, ja Klients nav pilnībā norēķinājies par jau piegādātajām precēm un samaksas kavējums pārsniedz 60 dienas, tad Klientam ir pienākums pēc rakstiska Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas nekavējoties atdot uz sava rēķina visas saņemtās preces Izpildītājam. Ja Klients preci ir pārdevis trešajai personai, tad Izpildītājam ir tiesības sazināties ar šo trešo personu un informēt to par Klienta pienākumu preci atdot.


6.6. Pusēm vienojoties, Izpildītājs var piedāvāt atlaidi Klienta aktuālajam vai nākotnes pasūtījumam.


7. NEPĀRVARAMA VARA.


7.1. Puses nav atbildīgas par šo Noteikumu vai jebkura noslēgtā līguma neizpildi vai izpildes kavējumu, ja tas ir radies nepārvaramas varas apstākļu ietekmē. Par šādiem apstākļiem uzskata apstākļus, ko Puses pirms līguma slēgšanas nevarēja paredzēt un novērst, piemērojot saprātīgas pūles un kas līguma izpildi padara neiespējamu vai ievērojami to apgrūtina. Šādi apstākļi var būt (bet ne tikai):


(a) situācijas, kas saistītas ar laika apstākļiem vai laika apstākļu ietekmi, dabas katastrofas, stihijas, jebkāda veida ekstrēmi laikapstākļi;
(b) streiki;
(c) neparedzama kavēšanās no piegādātāju vai citu trešo personu puses, no kurām ir atkarīga Izpildītāja pakalpojuma sniegšana;
(d) Covid-19 vai jebkādas citas pandēmijas.


7.2. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Pušu pienākumu izpilde kavējas vairāk nekā 3 mēnešus, katrai Pusei ir tiesības izbeigt līgumu.


8. LĪGUMA IZBEIGŠANA.


8.1. Papildus citur šajos Noteikumos minētajiem līguma izbeigšanas pamatiem, katrai no Pusēm ir tiesības izbeigt līgumu ar rakstisku paziņojumu vismaz 3 mēnešus iepriekš.


8.2. Izpildītājam ir tiesības izbeigt līgumu nekavējoties, ja Klients nesniedz līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai neveic kādu no maksājumiem vai kādā citā veidā būtiski pārkāpj līgumu un nav novērsis šo pārkāpumu 30 dienu laikā no Izpildītāja brīdinājuma saņemšanas.


8.3. Gadījumā, ja līgums tiek izbeigts pēc tam, kad Izpildītājs ir uzsācis tā izpildi, Klients samaksā Izpildītājam par jau veiktajiem darbiem un materiālu iegādi, kā arī sedz citas izmaksas, ja tās tieši izriet no līguma izpildes.


9. PIEMĒROJAMAIS LIKUMS UN JURISDIKCIJA.


9.1. Šiem Noteikumiem un jebkādam līgumam, kas noslēgts starp Pusēm. ir piemērojams Latvijas likums. Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma līgumiem (CISG) netiek piemērota.


9.2. Jebkurš strīds starp Pusēm tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā.


10. CITI NOTEIKUMI.


10.1. Ja vien Puses nav vienojušās citādi, Izpildītājam ir tiesības publicēt savā tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, bukletos un citos mārketinga materiālos Klienta pasūtījuma bildes no Izpildītāja ražotnes.


10.2. Izpildītājs var laiku pa laikam grozīt šos noteikumus. Jebkādi grozījumi stāsies spēkā tikai tad, kad tie būs paziņoti otrai Pusei, ja otra Puse nebūs pret tiem iebildusi 2 nedēļu laikā pēc šo grozījumu paziņošanas. Gadījumā, ja otra Puse iebildīs pret izmaiņām Noteikumos, tad starp Pusēm spēkā paliks iepriekšējā Noteikumu redakcija, kas bija spēkā pirms minēto izmaiņu veikšanas. Šis punkts neattiecas uz nebūtiskiem grozījumiem, kas neskar Pušu tiesības un pienākumus un šādi grozījumi stājas spēkā bez iepriekšējas paziņošanas otrai Pusei.


10.3. Jebkādi paziņojumi starp pusēm ir uzskatāmi par saņemtiem šādā kārtībā: e-pasti – otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas, ierakstītas vēstules – septītajā dienā pēc to nodošanas pastā, kurjera sūtījumi pret parakstu – dienā, kad izdarīts paraksts par saņemšanu.


10.4. Pretrunu gadījumā starp šiem Noteikumiem un Pušu noslēgto līgumu, noteicošais ir līguma teksts.


10.5. Pretrunu gadījumā starp šiem Noteikumiem un Klienta noteikumiem, Noteikumiem ir priekšroka, ja vien Izpildītājs un Klients nav tieši vienojošies par pretējo.

bottom of page