top of page

PROJEKTU IZSTRĀDE, SASKAŅOŠANA

SVARĪGI būtu atcerēties to, ka ir jāsaskaņo pilnīgi VISAS reklāmas izkārtnes un norādes, kas tiek izvietotas arī tad, ja tās tiek novietotas uz privātas zemes vai ēkas! 

Mēs piedāvājam veikt reklāmas projekta izstrādi, atbilstoši uzņēmuma iekšējiem standartiem, klienta vēlmēm un projekta specifikācijas prasībām. Iespējams uz sarežģītākiem projektiem piesaistīt sertificētus inženierus, veikt slodžu pārbaudi, nodrošināt materiālu sertifikātus.

Reklāmas projektu saskaņošana tiek nodrošināta visā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Mūsu projektu vadītāji jau laicīgi jūs informēs par iespējamajiem būvvaldes dokumentu pieprasījumiem vai konsultēs ātrākai projekta saskaņošanai.

Pakalpojuma būtības īss apraksts:

Būvvalde izskata reklāmas/reklāmas objekta bez piesaistes zemei projektu un pieņem lēmumu par reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļaujas izsniegšanu vai par atteikumu
izsniegt reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju. Vienlaicīgi ar reklāmas/reklāmas objekta izvietošanas atļauju būvvalde izsniedz paziņojumu par pašvaldības nodevu par
reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā (izņemot izkārtnes).

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Alkoholisko dzērienu aprites likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=88009
Azartspēļu un izložu likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=122941
Likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" http://www.likumi.lv/doc.php?id=72551
Reklāmas likums http://likumi.lv/doc.php?id=163
Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=76001
Valsts valodas likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=14740
MK 08.03.2004. not. Nr.127 "Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi" http://www.likumi.lv/doc.php?id=85432
MK 30.10.2012. not. Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=252464
RD 01.08.2006. sn. Nr.51 "Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Rīgā" http://www.likumi.lv/doc.php?id=143975
RD 16.06.2009. sn. Nr.178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" http://www.likumi.lv/doc.php?id=195497
RD 26.11.2013. sn. Nr.77 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā" http://likumi.lv/doc.php?id=263561

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

1. Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālās skices vai fotomontāžas. 
2. Papildefektu raksturojums (piemēram: apgaismojums, skaņu efekti, ja tādi plānoti).
3. Reklāmas devēja rakstisks apliecinājums, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana izkārtnes izvietošanai, ja izkārtni paredzēts 
izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma. 
4. Persona, kura vēlas izvietot mobilo reklāmu uz transportlīdzekļa, transportlīdzekļa piekabes (puspiekabes) norāda tās valsts reģistrācijas numuru vai pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktu specifisku identifikācijas numuru elektrotransportam, ja reklāmu plānots izvietot uz pasažieru sabiedriskā transportlīdzekļa. 
5. Aizpildīta veidlapa 'Iesniegums' (veidlapa BV _154_v4)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās):

7-10

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

nodeva 22.77EUR

Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumiem, kuri saistīti ar termiņu):

Pakalpojuma saņemšanas termiņš 7 darba dienas. 
Gadījumos, kad nepieciešams Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas saskaņojums, pakalpojuma saņemšanas termiņš 10 darba dienas.

bottom of page